Blekemiddel ECOLAB Ecobrite Perfekt 10L

1. 376,74 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-111076 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

4028159076147

Produsentens varenr.

9076140

Blekemiddel til fargede tekstiler. Blekefunksjon begynner ved 30 grader celsius – Fjerner alt blekbart smuss – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H272 Kan forsterke brann: oksiderende. – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann