Desinfeksjonsmiddel Delladet VS2 21kg

Alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel med rengjøringseffekt for bruk innen næringsmiddelindustrien. Delladet VS2 kan brukes til vask og desinfeksjon av kontrollpaneler, vekter og annet sensitivt utstyr. – Bredspektret desinfeksjonsmiddel – Høy rengjøringseffekt på oljer og inntørket smuss – pH:11 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 Farlig ved svelging. – H312 Farlig ved hudkontakt. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H315 Irriterer huden. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann –

1 951 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-212928 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400717286

Produsentens varenr.

7509348