Gulvpolish TASKI Jontec Resitol 5L

Taski Jontec Resitol er en høyglanspolish som er motstandyktig mot de fleste hånd- og gulvdesinfeksjonsmidler som inneholder alkohol. – pH Verdi: 8 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H226 Brannfarlig væske og damp. – H302 Farlig ved svelging. – H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. – H315 Irriterer huden. – H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H330 Dødelig ved innånding. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

566 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-210942 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400032389

Produsentens varenr.

7512357