Polishfjerner TASKI Jontec No 1 5L

Taski Jontec NO 1 er alkalisk, kraftig oppskuringsmiddel som ikke trenger skylling, for fjerning av polish og vedlikeholdsfilm fra gulv som tåler alkalitet. Fjerning av gulvpolish for vinyl- og steingulv. NB! Skal ikke brukes på linoleum. – pH: ca. 13,5 (ufortynnet), ca. 12,5 (12,5%-løsning) – Reaktivitet: Korroderer aluminium – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 Farlig ved svelging. – H312 Farlig ved hudkontakt. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H315 Irriterer huden. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H332 Farlig ved innånding. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

610 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-211546 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400788361

Produsentens varenr.

101102722