Tøyvask CLAX Profi 36A1 25,5kg

3. 614,49 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-215914 Kategorier: , , ,

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400072095

Produsentens varenr.

6973281

Sterkt alkalisk flytende hovedvaskemiddel uten bleking. Forebygger gråning av tøy, sikrer hvitt tøy over tid. – Til vask av alle typer tekstiler (ikke ull og silke) – Kun til profesjonelt bruk – pH: 12 – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H315 Irriterer huden. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.