Rengjøringsmiddel ENDURO SAFE 23 KG

Alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt tilpasset renhold av produksjonsutstyr av lettmetaller. Sparer deg for kostbare maskininvesteringer. – 20 liter – – Fare- og sikkerhetsinformasjon: – EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. – H290 Kan være etsende for metaller. – H302 Farlig ved svelging. – H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. – H315 Irriterer huden. – H318 Gir alvorlig øyeskade. – H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. – H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. – H400 Meget giftig for liv i vann. – H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. – H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

1 522 kr

Alle priser vises ekskl. merverdiavgift.
Varenummer: EM-213861 Kategorier: , , Tag:

Tilleggsinformasjon

EAN

7615400782369

Produsentens varenr.

101101783